top of page

ONTWIKKELING

Wanneer u een bouwplan wenst te realiseren/ontwikkelen, dat in afwijking is met het geldende bestemmingsplan, dan biedt de per 1 oktober 2010 in werking getreden Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) de mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan. De ‘haalbaarheid’ van het bouwplan dient dan te worden aangetoond. Dit gebeurt middels het opstellen van een zogenaamde ruimtelijke onderbouwing. Een ruimtelijke onderbouwing bestaat in hoofdlijnen uit een toelichting in de vorm van een stedenbouwkundige omschrijving van het bouwplan en een plantekening, de zogenaamde verbeelding. Hiermee wordt aangetoond dat het bouwplan:

  • Past in het ruimtelijk beleid van rijk, provincie, regio en gemeente;

  • Geen milieuproblemen oproepen of ondervinden ten aanzien van wegverkeerslawaai, luchtkwaliteit (stof geur), industrielawaai, bedrijven en milieuzonering, externe veiligheid en bodemkwaliteit;

  • Geen verstoring betekenen van archeologische waarden (archeologisch onderzoek) of voor de leefomgeving van planten en dieren (flora- en faunaonderzoek);

  • Getoetst zijn aan de regels van het waterschap ten aanzien van de waterhuishouding (watertoets);

  • Geen financiële schade inhouden voor uw buren (waardedaling van hun eigendom, planschade) en indien er wel sprake is van schade, wat de geschatte omvang is van de schade (risicoanalyse planschade).

 

Omdat voor een ruimtelijke onderbouwing geen wettelijke eisen zijn gesteld, wordt het aan gemeenten overgelaten hoe zij omgaan met het invullen van een goede ruimtelijke onderbouwing. Om uniforme eisen aan ruimtelijke onderbouwingen voor projecten op te stellen, hebben gemeenten over het algemeen eigen richtlijnen opgesteld waaraan een ruimtelijke onderbouwing dient te voldoen.

De Bouwkundig specialisten hebben ruime ervaring opgedaan in het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en heeft door het landelijk opereren ook een uitgebreide ervaring opgedaan in de verschillende aanpak per gemeente en per provincie, elk met hun eigen geldende richtlijnen. Ervaringen opgedaan bij de ene gemeente, kunnen hierdoor leidraad worden bij een andere gemeente, waardoor efficiënt ruimtelijke onderbouwingen kunnen worden opgesteld.

De Bouwkundig specialisten stellen onafhankelijk ruimtelijke onderbouwingen op en kunnne voor de benodigde aanvullende onderzoeken putten uit een ruimte bron van specialistische relatiebureaus, die de onderbouwing kunnen voorzien van de benodigde onderzoeksrapporten.

bottom of page